Quy định về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi đánh giá học phần lý thuyết đã vắng hoặc dự kiến vắng