Quy chế đào tạo Liên thông trình độ Đại học, Cao đẳng