Lý luận của V.I. Lênin về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam