Áp dụng “Tư duy 1 đô la” của John D. Rockefeller với kỹ năng quản lý tài chính của sinh viên