Lấy ý kiến dự thảo Quy chế Tổ chức kiểm tra và đánh giá học phần áp dụng cho cán bộ, giảng viên Trường Đại học Võ Trường Toản