Thông báo – P.QLĐT

29/02/2024

Lấy ý kiến dự thảo Quy chế Tổ chức kiểm tra và đánh giá học phần áp dụng cho cán bộ, giảng viên Trường Đại học Võ Trường Toản

Trường Đại học Võ Trường Toản công bố Dự thảo Quy chế Tổ chức kiểm tra và đánh giá học phần áp dụng cho cán bộ, giảng viên Trường Đại học Võ […]