Vai trò của giáo dục và đào tạo đối với con người, xã hội hiện nay