[Tuyên truyền] Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương và Chương trình số 225-CTr/TU ngày 12/01/2024 của BCH Đảng bộ tỉnh