Tuyên truyền Đề án “Thí điểm đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ” của Tỉnh ủy Hậu Giang (Đề án số 06-ĐA/TU)