Triển khai Cuộc thi tìm hiểu sách “20 năm Hậu Giang – Thành tựu và khát vọng phát triển”