Thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2023