Thông báo v/v tổ chức Chuyên đề “Xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học lĩnh vực khoa học sức khỏe”