Phòng Kế hoạch tài chính

05/12/2023

Thông báo Quy định nghĩa vụ nộp học phí và hình thức xử lý đối với người học nộp học phí không đúng quy định

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo đến sinh viên Quy định về nghĩa vụ nộp học phí và hình thức xử lý đối với […]
02/06/2023

Thông báo Quy định mức giảm học phí chuẩn tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo đến sinh viên về Quy định giảm học phí chuẩn tại Trường Đại học Võ Trường Toản theo Quyết […]
04/06/2022

Thông báo thời gian làm việc của Phòng Kế hoạch – Tài chính

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo đến toàn thể người học tại trường Đại học Võ Trường Toản về thời gian làm việc của Phòng Kế hoạch – Tài chính để biết, thuận […]
28/05/2022

Thông báo Quy định mức học phí xin thôi học hoặc chuyển trường đối với sinh viên tại Trường Đại học Võ Trường Toản (24/5/2022)

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo đến sinh viên về Quy định mức học phí đối với sinh viên xin thôi học hoặc chuyển trường theo Quyết định […]
19/11/2021

Thông báo quy định đối với sinh viên xin tạm dừng học và bảo lưu kết quả học tập

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo đến sinh viên các quy định liên quan đến việc sinh viên xin tạm dừng học và bảo lưu kết quả học […]