Thông báo đăng ký cấp Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2023