Lá lốt vừa là gia vị, vừa là dược liệu trong điều trị bệnh