GIẢNG ĐƯỜNG LÝ THUYẾT VTTU VÀO MỘT CHIỀU THU THÁNG 8/2023