Các đơn vị VTTU

20/12/2023

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng      Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công […]
06/07/2023

Ban Quản lý dự án xây dựng

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quy hoạch xây dựng tổng thể; quản lý đất đai; quản […]
06/07/2023

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng – Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác thi công, bảo trì, sửa chữa hệ thống mạng, viễn […]
06/07/2023

Trung tâm Công nghệ phần mềm

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng – Thực hiện việc quản lý, trao đổi, phổ biến các thông tin nội bộ và ngoài Trường phục […]
06/07/2023

Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng – Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, tông hơp, tô chức thực hiện và giám […]
06/07/2023

Trung tâm thực hành Y Dược

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng Quản lý, khai thác các phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho việc thực hành, thí nghiệm của […]
05/07/2023

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng      Tham mưu, giúp việc cho Nhà đầu tư, Hiệu trưởng lập kế hoạch, quản lý tài chính của […]
01/07/2023

Phòng Tổ chức Hành chính

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng – Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng, tổ chức và kiện toàn bộ máy của […]
28/06/2023

Ban Kiểm soát và Quản lý chất lượng

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng – Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất […]
27/06/2023

Phòng Quản lý đào tạo

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng trong thực hiện quản lý, tổ chức đào tạo và các hình thức bồi […]
26/06/2023

Trung tâm Tuyển sinh và Công tác sinh viên

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng – Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh và truyền thông của toàn hệ thống VTTU.– […]