“VTTU – WE ARE ONE” – Giá trị nhân văn từ sự kiện thể thao cộng đồng