Đoàn trường Đại học Võ Trường Toản tổ chức lớp bồi dưỡng cảm tình đoàn cho sinh viên ngày 17/03/2024