Thông báo chiêu sinh lớp bơi lội cơ bản tháng 07/2024