Tầm quan trọng của việc ngủ trưa, lợi ích đối với sức khỏe