Nhóm ngành y tế chăm sóc sức khỏe – Sự lựa chọn nghề nghiệp hàng đầu