Lấy ý kiến cán bộ, giảng viên và nhân viên về việc thực hiện KPIs năm 2024