Giá trị cuộc sống của bạn được đo bằng những giá trị mà bạn “chạm tới”