Điều kiện đảm bảo chất lượng trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024