Công đoàn cơ sở Trường Đại học Võ Trường Toản: Nền tảng vững chắc cho sự phát triển của người lao động