Quy định – Quy chế Phòng TCHC

01/07/2023

Quy chế 61 và Quy chế 63

 Quy chế 61 và Quy chế 63 (03 file đính kèm) 4.5.1. Quy chế số 61 4.5.1. Quy chế số 63 4.5.2. Hướng dẫn Quy chế […]
01/07/2023

Quy chế tổ chức và hoạt động hội đồng quản trị

 Quy chế tổ chức và hoạt động hội đồng quản trị (file đính kèm) 4.4. Quy chế tổ chức và hoạt động hội đồng quản trị […]
01/07/2023

Bảng mô tả định mức vị trí việc làm

 Bảng mô tả định mức vị trí việc làm (file đính kèm) 4.3. Bảng mô tả bố trí công việc  
01/07/2023

Quy định chế độ làm việc cán bộ giảng viên

Quy định chế độ làm việc cán bộ giảng viên (file đính kèm) 4.2.Quy định chế độ làm việc cán bộ giảng viên  
01/07/2023

Quy định quản lý nghiên cứu khoa học

 Quy định quản lý nghiên cứu khoa học (file đính kèm) 4.1.Quy định quản lý nghiên cứu khoa học