Buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp “Đánh dấu sự trưởng thành của sinh viên”