Thông báo Quy định mức giảm học phí chuẩn tại Trường Đại học Võ Trường Toản