[Tuyên truyền] Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị và Chương trình số 238-CTr/TU ngày 27/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hậu Giang