Điều lệ Đảng

11/05/2024

Nhiệm vụ và quyền của đảng viên

Đảng viên có nhiệm vụ 4 nhiệm vụ của đảng viên theo Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 1. Tuyệt đối trung thành với […]