công đoàn viên

04/06/2024

Tiêu chuẩn công đoàn viên gương mẫu

Công đoàn viên gương mẫu là những đoàn viên có phẩm chất đạo đức tốt, tiêu biểu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của […]