Bài viết

18/03/2022

Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Quyết định số 49/QĐ-ĐHVTT ngày 16/03/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở […]
08/03/2022

Quy định Về việc xây dựng, đánh giá và quản lý hồ sơ học phần tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Quyết định số 43/QĐ-ĐHVTT ngày 04/03/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành Quy định về việc xây dựng, đánh giá và quản […]
08/03/2022

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Gửi sinh viên, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Quyết định số 41/QĐ-ĐHVTT ngày 03/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học […]
08/03/2022

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Gửi sinh viên, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Quyết định số 41/QĐ-ĐHVTT ngày 03/3/2022 của Hiệu […]
05/03/2022

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 3/2022

26/01/2022

Quyết định ban hành Quy định mở ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Võ Trường Toản

Xem file Quyết định ban hành
13/01/2022

Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Quyết định số 660/QĐ-ĐHVTT ngày 29/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu […]
21/12/2021

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
21/12/2021

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thực hiện công khai của Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
21/12/2021

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
02/12/2021

Quy định tạm thời về đánh giá chuyên đề, đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Quyết định số 476/QĐ-ĐHVTT, ngày 19/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành Quy định tạm thời về đánh giá […]
19/11/2021

Thông báo quy định đối với sinh viên xin tạm dừng học và bảo lưu kết quả học tập

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo đến sinh viên các quy định liên quan đến việc sinh viên xin tạm dừng học và bảo lưu kết quả học […]