Thông báo Quy định nghĩa vụ nộp học phí và hình thức xử lý đối với người học nộp học phí không đúng quy định (24/5/2022)