Trang chủ Thông báo Thông báo - Phòng Kế Hoạch Tài Chính TB Về thời gian cấm thi lần 2 học kỳ I năm học 2012-2013
TB Về thời gian cấm thi lần 2 học kỳ I năm học 2012-2013

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Số: 98/TB-KH-TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 27  tháng 11  năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về thời gian cấm thi lần 2 học kỳ I năm học 2012-2013

Đối với sinh viên Khóa 2, Khóa 3 và Khóa 4

 

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-ĐHVTT-KHTC ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Võ Trường Toản về việc cấm thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2012-2013;

Căn cứ tình hình thực tế nộp học phí của những sinh viên khóa 2, khóa 3 và khóa 4 đã bị cấm thi lần 1 học kỳ I năm học 2012-2013;

Phòng Kế Hoạch - Tài Chính thông báo đến những sinh viên đã bị cấm thi lần 1 về thời gian cấm thi lần 2 học kỳ I năm học 2012-2013 như sau:

Sinh viên nộp học phí từ ngày 01/11/2012 đến hết ngày 30/11/2012 sẽ được thi lần 2, HK I (2012-2013).

Sinh viên nộp học phí sau ngày 30/11/2012 sẽ bị cấm thi lần 2, HK I (2012-2013) theo quy định.

Sinh viên Khóa 2, khóa 3 và khóa 4 đã bị cấm thi lần 1 thực hiện theo nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị có liên quan;

- Lưu KH – TC.

KT. TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH –TÀI CHÍNH

(Đã ký)

PHAN THỊ BÍCH TRĂM

 
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Tư vấn viên 1 - (0293) 3953 222
Tư vấn viên 2 - (0293) 3953 666
Tư vấn viên 3 - (0293) 3953 201
Tư vấn viên 4 - (0293) 3953 080
PHIM GIỚI THIỆU
THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ
THÔNG TIN TUYỂN SINH
Đang online: 80 - Hôm nay: 10109 - Hôm qua: 9118 - Tuần này: 51905 - Tháng này: 161110 - Tổng cộng: 25659906
IP của bạn: 54.226.175.101 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: