Trang chủ Thông báo Thông báo - Phòng Kế Hoạch Tài Chính TB Về thời gian cấm thi lần 2 học kỳ I năm học 2012-2013
TB Về thời gian cấm thi lần 2 học kỳ I năm học 2012-2013

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Số: 98/TB-KH-TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 27  tháng 11  năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về thời gian cấm thi lần 2 học kỳ I năm học 2012-2013

Đối với sinh viên Khóa 2, Khóa 3 và Khóa 4

 

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-ĐHVTT-KHTC ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Võ Trường Toản về việc cấm thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2012-2013;

Căn cứ tình hình thực tế nộp học phí của những sinh viên khóa 2, khóa 3 và khóa 4 đã bị cấm thi lần 1 học kỳ I năm học 2012-2013;

Phòng Kế Hoạch - Tài Chính thông báo đến những sinh viên đã bị cấm thi lần 1 về thời gian cấm thi lần 2 học kỳ I năm học 2012-2013 như sau:

Sinh viên nộp học phí từ ngày 01/11/2012 đến hết ngày 30/11/2012 sẽ được thi lần 2, HK I (2012-2013).

Sinh viên nộp học phí sau ngày 30/11/2012 sẽ bị cấm thi lần 2, HK I (2012-2013) theo quy định.

Sinh viên Khóa 2, khóa 3 và khóa 4 đã bị cấm thi lần 1 thực hiện theo nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị có liên quan;

- Lưu KH – TC.

KT. TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH –TÀI CHÍNH

(Đã ký)

PHAN THỊ BÍCH TRĂM

 
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN TIÊU BIỂU
PHIM GIỚI THIỆU
THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ
THÔNG TIN TUYỂN SINH
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Tư vấn viên 1 - (0293) 3953 222
Tư vấn viên 2 - (0293) 3953 666
Tư vấn viên 3 - (0293) 3953 201
Tư vấn viên 4 - (0293) 3953 080
Đang online: 95 - Hôm nay: 6060 - Hôm qua: 6386 - Tuần này: 32354 - Tháng này: 188953 - Tổng cộng: 22213274
IP của bạn: 54.167.242.107 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: