Trang chủ Thông báo Thông Báo - Quản lý đào tạo Cập nhật điểm danh đối với HS, SV
Cập nhật điểm danh đối với HS, SV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 47/TB-ĐHVTT-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 07 tháng 03 năm 2011

 THÔNG BÁO

Về việc cập nhật điểm danh đối với học sinh, sinh viên trường Đại học Võ Trường Toản

Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ – BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo của trường Đại học Võ Trường Toản;

Ban giám hiệu trường Đại học Võ Trường Toản thông báo đến các học sinh, sinh viên về việc cập nhật điểm danh cho học sinh, sinh viên như sau:

1. Đối với trường hợp máy quét không nhận dạng được dấu vân tay, học sinh, sinh viên điền đầy đủ thông tin vào phiếu Thông tin điểm danh sinh viên (file đính kèm) có xác nhận của khoa Công nghệ thông tin và nộp về phòng Đào tạo ngay khi kết thúc buổi học.

2. Đối với trường hợp học sinh, sinh viên điểm danh trễ quá thời gian quy định hoặc quên điểm danh thì sẽ không được cập nhật điểm danh cho buổi học.

3. Trường hợp giảng viên kết thúc buổi học sớm hơn thời gian quy định, sinh viên sẽ điểm danh dựa trên danh sách lớp, có chữ ký xác nhận của giảng viên và đại diện ban cán sự lớp chuyển danh sách điểm danh về phòng Đào tạo ngay khi kết thúc buổi học đó.

4. Ban cán sự lớp phụ trách quản lý và trình giảng viên phụ trách giảng dạy ký sổ đầu bài và điền đầy đủ thông tin ở mỗi buổi giảng dạy. Đại diện ban cán sự lớp nhận sổ đầu bài vào đầu mỗi buổi học và trả sổ đầu bài ngay sau khi kết thúc buổi học tại phòng Đào tạo.

Lưu ý:

- Phòng Đào tạo không cập nhật điểm danh đối với các trường hợp không sử dụng đúng mẫu Thông tin điểm danh sinh viên kể từ ngày 14/03/2011 hoặc nộp phiếu cập nhật điểm danh trễ so với thời gian quy định.

- Đối với các lớp chưa nhận sổ đầu bài, nhanh chóng của đại diện đến nhận tại phòng Đào tạo, chậm nhất đến hết ngày 11/03/2011.

Các sinh viên căn cứ thông báo trên đây thực hiện hiệu quả.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu ĐT .

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  (Đã ký)

  Hồ Nhật Mai Trâm

 
Đang online: 59 - Hôm nay: 344 - Hôm qua: 5691 - Tuần này: 17713 - Tháng này: 111947 - Tổng cộng: 30921296
IP của bạn: 107.21.85.250 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: