Trang chủ Giới thiệu
Giới thiệu

ttnnth
 

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Trung tâm Khảo thí và kiểm định chất lượng thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-HĐQT-TC ngày 02 tháng 11 năm 2013 của Hội đồng quản trị Trường Đại học Võ Trường Toản về việc thành lập Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng thực hiện theo Quyết định số 99/QĐ-HĐQT-TC về việc thành lập Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng.

CHỨC NĂNG

Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng có chức năng quản lý và thực hiện các công tác đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí trong Trường Đại học Võ Trường Toản; thực hiện chức năng đào tạo, nghiên cứu, tư vấn các vấn đề liên quan tới đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng và hiệu quả giáo dục.

NHIỆM VỤ

  • Khảo thí:

- Đầu mối tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi học phần; tư vấn, quản lý, cung cấp và đánh giá toàn bộ đề thi học phần cho các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Võ Trường Toản;

- Giám sát quy trình và thực hiện các hoạt động về khảo thí trong Trường Đại học Võ Trường Toản;

-  Tổ chức các kỳ thi theo quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng môn học và qua sự phản ánh của sinh viên;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn liên quan đến việc tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học;

- Tổ chức lưu trữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của Nhà trường về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và khảo thí.

  • Kiểm định chất lượng:

- Đầu mối thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục đơn vị đào tạo và Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Nhà trường, theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức kiểm định chất lượng trong khu vực và quốc tế;

- Quản lý/giám sát/tổ chức thực hiện các hoạt động đánh giá trong Trường Đại học Võ Trường Toản;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục;

- Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá - kiểm định chất lượng giáo dục; hướng dẫn, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Trường Đại học Võ Trường Toản;

- Tổ chức các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo và tập huấn chuyên môn về công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cho cán bộ trong Trường và các tổ chức xã hội, giáo dục ngoài Trường Đại học Võ Trường Toản;

- Thực hiện các công việc theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Võ Trường Toản.

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Tầng 2 - Khu hành chính - Trường Đại học Võ Trường Toản

Quốc lộ 1A. Tân Phú Thạnh. Châu Thành A. Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3953 494

 
Đang online: 41 - Hôm nay: 2562 - Hôm qua: 4324 - Tuần này: 11841 - Tháng này: 98048 - Tổng cộng: 29193440
IP của bạn: 3.238.8.102 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: